Algemene leveringsvoorwaarden ‘Overstap Partner’

‘Overstap Partner’ geeft consumenten via de website www.overstappartner.nl de mogelijkheid om vergunning houdende leveranciers van energie (gas en stroom), kredietverstrekkers, verzekeringen en telecomproviders te beoordelen en te vergelijken op tarief, looptijd, duurzaamheid en welkomst actie. Daarnaast biedt ‘Overstap Partner’ betrouwbare informatie over de Nederlandse energiemarkt. Aan het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze site en in het bijzonder door berichten achter te laten gaat u dan ook akkoord met deze voorwaarden.

Informatievoorziening, volledigheid ervan en vrijwaring

Alle informatie van de diverse energie leveranciers, kredietverstrekkers, verzekeraars en telecomproviders waaronder o.a. tarieven en leveringsvoorwaarden, zijn afkomstig van deze leveranciers. Hoewel ‘Overstap Partner’ zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is. U kunt via de website www.overstappartner.nl een vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers van energie, krediet, verzekeringen en telecom. Deze vergelijking is een momentopname gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Aan het verkregen resultaat als gevolg van de vergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. In sommige gevallen zijn tariefstructuren per leverancier zodanig verschillend dat alleen een schatting van het tarief of maandbedrag mogelijk is.

Auteursrechten

In ‘mijnoverstappartner.nl’ staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die van ‘Overstap Partner’ en derden afkomstig zijn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ‘Overstap Partner’, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. ‘Overstap Partner’ is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.

Beoordelingen en ervaringen

Deelnemers in overstappartner.nl kunnen zowel individuele beoordelingen als ervaringen met energieleveranciers, kredietverstrekkers, verzekeraars of telecomproviders delen op de website overstappartner.nl. Hiertoe dienen deelnemers allereerst een gebruikersaccount op de website overstappartner.nl te openen. Ook kunt u reageren op beoordelingen of ervaringen van anderen. ‘Overstap Partner’ is gerechtigd de inhoud van de review eenzijdig aan te passen dan wel te verwijderen indien de herkomst of inhoud van twijfelachtige aard is. Deelnemers mogen geen beoordelingen of ervaringen publiceren die • onvoldoende feitelijke onderbouwing bevatten, • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch of discriminerend zijn, • inbreuk maken op rechten van derden zoals auteursrechten, merkrechten en portretrecht, • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens, • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of • kwaadaardige inhoud zoals (hyperlinks naar) virussen of spyware bevat. Tevens mogen deelnemers geen beoordeling of ervaring publiceren als u medewerker of hulppersoon van een energieleverancier, verzekeraar of telecomprovider bent of op andere wijze een belang heeft bij beïnvloeding van een beoordeling of ervaring. Het is wel toegestaan om namens een energieleverancier te reageren op beoordelingen of ervaringen. Indien ‘Overstap Partner’ van mening is dat uw beoordeling of ervaring of reactie daarop één van bovenstaande huisregels schendt dan wel in strijd is met de Nederlandse wet, is zij gerechtigd deze aan te passen of te verwijderen naar haar eigen inzicht. ‘Overstap Partner’ hoeft daarover geen overleg te voeren met u. Indien u bij herhaling de huisregels schendt dan wel in strijd met de Nederlandse wet handelt, is ‘Overstap Partner’ gerechtigd u de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. In geen geval is ‘Overstap Partner’ aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. U vrijwaart ‘Overstap Partner’ voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door u aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Onderhoud van de website

Overstap Partner’ heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. ‘Overstap Partner’ zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. ‘Overstap Partner’ is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. ‘Overstap Partner’ heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit aan te passen en om fouten te herstellen. ‘Overstap Partner’ is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

Aansprakelijkheid

Overstap Partner’ is slechts aansprakelijk in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van opzet of grove schuld van ‘Overstap Partner’ en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ‘Overstap Partner’ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. ‘Overstap Partner’ is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door ‘v’ gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Wijzigingen van de overeenkomst

Overstap Partner’ heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden treden met onmiddellijke ingang in werking na de publicatie op de website. Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website te staken. Door de website te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n). Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en ‘Overstap Partner’ is afgesproken. ‘Overstap Partner’ is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.

Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst en van toepassing zijnde algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ‘Overstap Partner’ gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. De door ‘Overstap Partner’ ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier. U dient in voorkomende gevallen ‘Overstap Partner’ zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor ‘Overstap Partner’ relevant kunnen zijn.

Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door ‘Overstap Partner‘ enkel gebruikt voor uw aanmelding bij het aanvragen van een product of dienst. ‘Overstap Partner’ houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidmateriaal blijven vertrouwelijk ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens. ‘Overstap Partner’ verstrekt deze informatie als naam, adres, woonplaats en e-mailadres nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en verkregen schriftelijke toestemming. Persoonsgegevens, e-mailadressen en andere gegevens verkregen bij het aanvragen van informatie worden enkel gebruikt voor marketingdoeleinden door ‘Overstap Partner’. Zie onze privacy statement voor meer informatie.

Slotbepalingen

Overstap Partner’ steunt het goede doel. Meer in het bijzonder de Stichting Geldzorgen. Dit goede doel is erop gericht om Nederlandse gezinnen die het financieel zwaar hebben te ondersteunen.